با تخصصی شدن قراردادهای بین المللی، نیاز به انتخاب فرد (افراد) و روشی متفاوت با آنچه در قراردادهای تجاری دنیا مرسوم است، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. مراجع قضایی که معمولا به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات در این قراردادها انتخاب می شوند، نه نتها ایراد طولانی بودن مراحل رسیدگی و صدور حکم را دارند، که ایرادی مهم تر از آن نیز دارند و آن فقدان دانش و تخصص در زمینه موضوع قراردادهای تجاری می باشد. این امر باعث می شود رای صادر شده توسط مرجع قضایی از مقبولیت لازم بین طرفین اختلاف برخوردار نباشد. با اضافه شدن نهاد داوری و انتخاب آن از سوی طرفین قراردادهای تجاری به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف، شاهد صدور آرایی تخصصی و متناسب با واقعیات قراردادها می باشیم. جایگزین شدن مراکز داوری به جای مراجع قضایی، علاوه بر تخصصی کردن رسیدگی به اختلافات پیش آمده، سرعت رسیدگی و صدور رای را نیز بالا برده است. دفتر حقوقی و داوری ایساتیس با به کارگیری حقوقدانان و متخصصانی آشنا با اصول داوری و باتجربه کاری در مراکز داوری بین المللی، به طرفین اختلافات در ارایه خدمات داوری تخصصی یاری می رساند.
فهرست