با توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری در حوزه بین الملل، تعداد قراردادهای خارجی منعقد شده بیش از هر زمان دیگری رو به افزایش است. با وجود تنوع و پیچیدگی در این نوع قراردادها، نیاز به حقوقدانان آشنا به امور بین المللی، بیش از پیش احساس می شود. حقوقدانانی که با تسلط بر اصول و ضوابط حاکم بر قراردادهای بین المللی، قوانین کشورهای مختلف، کنوانسون های تجاری بین المللی، روش های به روز حل و فصل اختلافات، مراجع قضایی و داوری بین المللی و نیز سایر موارد مرتبط، در جریان مذاکرات، نگارش و ویرایش قراردادهای مذکور، از حقوق مادی و معنوی موکلین خود به بهترین شکل دفاع کنند.
حقوقدانان خوش نام دفتر حقوقی و داوری ایساتیس با کسب دانش روز در دانشگاه های برتر دنیا و با داشتن تجربه در انواع قراردادهای تجاری از جمله قراردادهای حوزه های انتقال فناوری و دانش فنی، سرمایه گذاری های مشترک، حمل و نقل هوایی، نفت و گاز، نمایندگی و نیز سایر حوزه ها، اطمینان را به موکلین خود در امضای قراردادها هدیه می کنند.
فهرست